~adamuss~

11 tekstów – auto­rem jest ~ada­muss~.

Iro­nia lo­su... Kochasz, ufasz, jes­teś szczęśli­wy, poświęcasz wszys­tko swo­jej miłości, uważasz, że wzbi­jasz się ku niebu, jest już ono na wy­ciągnięcie ręki, czu­jesz się z tą osobą jak­byś był już w niebie..... A tak nap­rawdę stoisz za­nurzo­ny po pas w bag­nie z ty­loma ro­gami na głowie, których nie sposób zliczyć... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 czerwca 2012, 17:27

Znam prze­pis na nasze szczęście...

Ale co po prze­pisie, jeżeli Ty wyrzu­casz wszys­tkie niezbędne do niego składniki... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 9 kwietnia 2012, 23:11

Niekiedy przyz­wycza­jenia z przeszłości pot­ra­fią sku­tecznie niszczyć teraźniejszość... 

myśl
zebrała 52 fiszki • 13 lutego 2012, 20:37

Jed­na chwi­la ra­dości pot­ra­fi uga­sić i puścić w za­pom­nienie smu­tek wielu tygodni... 

myśl
zebrała 34 fiszki • 12 lutego 2012, 17:34

W ciągłej wal­ce ser­ca z rozumem,
brniemy za świata sza­rym szu­mem . . . 

myśl
zebrała 17 fiszek • 8 lutego 2012, 20:29

Nie ma dwóch ta­kich sa­mych ludzi...
Nie ma dwóch ta­kich sa­mych dni...
Nie ma dwóch ta­kich sa­mych chwil...
Wszys­tko za każdym ra­zem jest in­ne, ale od nas za­leży czy lep­sze, czy gorsze...

Za­miast przej­mo­wać się i mieć pre­ten­sje do siebie i in­nych, że nie jest tak jak byśmy chcieli, to zróbmy wszys­tko, żeby było tak jak te­go chce­my :) 

myśl
zebrała 13 fiszek • 3 lutego 2012, 21:16

Gdy­by można było um­rzeć z zaz­drości, to na pew­no by mnie tu już nie było... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 30 stycznia 2012, 16:55

Kiedy ona smut­na, to i on smutny...
Kiedy ona cier­pi, to on wewnętrznie też...
Jest częścią niego, gdyż mie­szka w je­go sercu...
Zro­bi wszys­tko, żeby na jej twarzy nie było smut­ku, cier­pienia ani łez...
Nie potrafi [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 11 fiszek • 21 stycznia 2012, 20:51

Każda sy­tuac­ja z in­nej per­spek­ty­wy wygląda całko­wicie inaczej... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 19 stycznia 2012, 19:05

Zag­rajmy ^^

Będziemy sie­dzieć nap­rze­ciw­ko siebie w od­ległości 10 cm. od swoich twarzy...


Kto pier­wszy zacznie całować przegrywa... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 17 stycznia 2012, 19:01

~adamuss~

~adamuss~

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność